Adatvédelmi irányelvek

személyes adatok kezeléséről

 1. május 25-től hatályos

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §-ának (4) bekezdése alapján a Peter’s Aquafitt Kft. (székhely: 1141 Budapest, Kalocsai u. 41.) (továbbiakban: Társaság) mint adatkezelő a jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja ügyfeleit, illetve a termékei iránt érdeklődőket a személyes adatok kezelésével kapcsolatos információkról. A törvényes adatkezelés kialakítása és folyamatos biztosítása érdekében az érintettek személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során a további jogszabályi előírásoknak megfelelően jár el:

 • az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: EU rendelet vagy GDPR), valamint

minden olyan jogszabály, amely kötelezően alkalmazandó adatkezelési rendelkezést tartalmaz.

Értelmező rendelkezések

Az adatkezelés időtartama A jelen tájékoztatóban használt kifejezések alatt a következők értendők: érintett: a Társaság ügyféle, a Társaság termékei iránt érdeklődő személyek (továbbiakban együttesen: minden érintett). ügyfél: az a természetes személy ill. jogi személy képviselője, aki üzleti kapcsolatban áll a Társasággal . személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatkezeléssel összefüggő alapvető rendelkezések

I. Az adatkezelés célja

A Társaság által végezett adatkezelés elsődleges célja az, hogy a Társasággal üzleti kapcsolatban álló ill. érdeklődő személyekkel az üzleti kapcsolat kiépítése, fenntartása céljából a Társaság szolgáltatásianak igénybevételéhez kapcsolódóan az érintettekkel kapcsolatot tartson, számukra információkat biztosítson.

Az adatkezeléssel érintett személyek köre

Az adatkezelés kiterjed valamennyi ügyfél ill. érdeklődő adatára (érintettek).

Az adatkezelés jogalapja

Főszabály szerint az adatkezelés az érintett hozzájárulása vagy szerződéses jogviszony alapján történik. Az adatkezelés az Infotv. értelmében a (leendő) ügyfél hozzájárulása ill. szerződés kötés esetén szerződéses jogcímen alapján végezhető. A jelen nyilatkozatban megjelölt adatkörök tekintetében a hozzájárulással az ügyfél félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok a társaság tevékenységének folytatásával összefüggésben történő teljes körű kezeléséhez, a jelen tájékoztató szerint. A hozzájárulás megadása írásban, legkésőbb az üzleti kapcsolat felvételével egyidejűleg szükséges. Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a kötelező adatok megadása hiányában a Társaság nem tudja a szolgáltatásokat nyújtani részére.

Az adatkezelés időtartama

A Társaság a személyes adatokat az üzleti kapcsolat megszűnését követő legalább 5 évig köteles kezelni. Az Infotv. 6.§ (5) bekezdése alapján a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, valamint harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, továbbá jogszabály rendelkezése alapján az adatkezelés időtartama ennél hosszabb is lehet (pl. számviteli bizonylatok megőrzésének ideje 8 év). Jogszabályi rendelkezés hiányában a Társaság az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli.

Adatkezelők, adatfeldolgozók köre

A Társaság a személyes adatok megismerését harmadik személyek, adatfeldolgozók részére nem teszi lehetővé ill. hozzáférhetővé.

Társaság adatkezelései

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell, hogy az adatok pontosak, teljesek és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészek legyenek, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉS A KEZELT ADATOK KÖREI Társasággal termékeit vásárlókkal kapcsolatos adatkezelés  

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 2. Az érintett a Társaság termékei vásárlása érdekében eljuttatja adatait az Adatkezelő számára.
 3. Az adatokat az Adatkezelő manuálisan betáplálja a nyilvántartás célját szolgáló papír alapú és/vagy elektronikus nyilvántartóba.
 4. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy adatait naprakészen tartsák.
 5. Kezelt adatok köre és célja:
név* azonosítás
e-mail cím* kapcsolattartás
telefonszám* kapcsolattartás
szállítási cím* termék szállítása

 

 1. Adatkezelés időtartama: érintett legutolsó aktivitástól számított 5. év végéig.

 

 1. Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.

 

 1. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

 1. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

 1. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását megtagadja.

WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK  

 • Weboldal látogatási adatok

 

 1. Hivatkozások és linkek

 

 1. Adatkezelő weboldala (aquawallgym.com) olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

 

 1. Adatkezelő ezért arra kéri az érintetteket, hogy tekintsék át az általuk meglátogatott oldalak adatvédelmi tájékoztatóját mielőtt az adott, nem az Adatkezelőhöz tartozó oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

 

 1. Cookie-k

 

 1. Adatkezelő tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében foglaltaknak, miszerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni” a következő tájékoztatást adja az általa használt analitikai eszközökkel, azaz cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban.

 

 1. Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg:
  1. Feltétlenül szükséges cookie-k
 1. Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni.
 2. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.
 • Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az Adatkezelő segítségére vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei.
  1. Funkcionális cookie-k
 1. Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés).
  1. Célzott cookie-k
 1. A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.
  1. Harmadik fél által biztosított cookie-k
 1. Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan, harmadik fél – például egy közösségi oldal – által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg az érintett számára.

 

 1. A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

 

 • Analitika, Facebook pixel (képpont)

 

 1. Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) úgynevezett Facebook pixel (korábban konverziókövetési képpont) eszköz használatával JavaScript-kódot ágyaz be, amely üzenetet küld a Facebook-nak, amikor a felhasználó felkeresi az oldalt vagy végrehajt ott egy műveletet. Ez egyrészt az Adatkezelő reklámra fordított költségei megtérülésének értelmezését segíti, másrészt megkönnyíti, hogy olyan felhasználók számára jelenítse meg hirdetéseit, akiknél nagyobb valószínűségű a Facebook-on kívüli konverzió. A Facebook pixelt személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A Facebook pixel használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

 

 1. Facebook remarketing

 

 1. Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Facebook-ot használja. A Facebook remarketing kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

 

 1. Google Adwords remarketing

 

 1. Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a https://support.google.com oldalon található bővebb információ.

 

 1. Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes adatok gyűjtésére.

 

 1. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani.

 

 1. Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit.

 

 1. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon, amennyiben úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat.

 

 • Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing
 1. Adatkezelő elérhető facebook.com/aquawallgym oldalon, valamint más közösségi oldalakon.

 

 1. A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

 1. Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

 

 1. Kezelt adatok köre és célja:
érintett publikus neve azonosítás
publikus fotója azonosítás
publikus e-mail címe kapcsolattartás
érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete kapcsolattartás, válaszadás alapja
érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja

 

 1. Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

 

 1. A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

 

 1. Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

 

 1. Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.

 

 1. Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.

 

 1. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

 

 1. Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a facebook.comcímen kaphat.

 

 1. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

 

 1. Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.

 

 1. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik.

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

 1. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

 1. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását megtagadja.

ÉRDEKLŐDŐ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

 • Egyszeri információkérés
 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.

 

 1. Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

 

 1. Kezelt adatok köre és célja:
név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
kérdés tartalma* válaszadás

 

 1. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

 

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.
  2. Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik –
  3. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

 

 1. Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.

 

 1. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

 1. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

 

 1. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotást: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

 1. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását megtagadja.

 

 1. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy az Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.

 

 • Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok
 1. Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson. Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, stb. (Például érintettel folyatott levelezés.)

 

 1. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Abban az esetben, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely szolgáltatásának, termékének igénybevételéről, az adatkezelés jogalapja szerződéskötésen alapul. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, így a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett, harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén. Adatkezelő kérés esetén tájékoztatja az érintettet, hogy mely jogalap alapján kezeli az adatait.

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel.

 

 1. A kezelt adatok köre és célja:
név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
kérdés, kérdés, egyéb, érintett által megadott adat válaszadás

 

 1. Az adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása.

 

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 2. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon, példálózó felsorolással élve szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (postai úton, elektronikus levélben, chat felültet használva) felveszi a kapcsolatot, vagy kapcsolatot tart az Adatkezelővel és kérdést, kérést vagy egyebet intézi az Adatkezelő felé.
 3. A kapcsolatfelvétel tartalma és jogszabályok, belső szabályzatok alapján az Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket, példálózó felsorolással élve tájékoztatja az érintettet.

 

 1. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy ha az érintett vagy harmadik személy, vagy az Adatkezelő érdeke, vagy kötelezettség teljesítése megkívánja, akkor a cél megvalósulását követően, az érdek megszűnéséig, vagy kötelezettség teljesítésének fennállásáig. Ha az adatkezelés módja vagy más alapján jogszabály kötelezően meghatározza az adatkezelés időtartamát, úgy az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatokat.

 

 1. Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.

 

 1. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

 1. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

 1. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását megtagadja.

 

 • Weboldalon keresztül történő jelentkezés

 

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalán keresztül adataik megadásával jelentkezzenek adatbázisába.

 

 1. A jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalán keresztül adatainak megadásával jelentkezik az Adatkezelő adatbázisába.

 

 1. A kezelt adatok köre és célja:
név* azonosítás
telefonszám* kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás

 

 1. Az adatkezelés célja jelentkezés az Adatkezelő meghatározott témájú, tematikájú adatbázisába, valamint a kapcsolattartás.

 

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
  1. Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
  2. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
  3. Adatkezelő az adatokat feldolgozza és az érintettekkel felveszi a kapcsolatot.

 

 1. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

 

 1. Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.

 

 1. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

 1. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

 1. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását megtagadja.

Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintettet egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Az érintetteket az adatkezeléssel kapcsolatban a következő jogok illetik meg. Az érintett kérelmezheti, hogy a Társaság

 • tájékoztassa személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatait helyesbítse, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll, valamint
 • személyes adatait törölje vagy zárolja
 • egyes esetekre korlátozhatja személyes adatainak kezelését.

  Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja. Tiltás vagy korlátozás esetén a Társaság nem tudja garantálni, illetve nem köteles az adott szolgáltatás nyújtására. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Társaság a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 30 napon belül, közérthető formában, írásban adja meg a kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg, amelynek mértéke 1000,- Ft/tájékoztatás. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenes kezelése kerül megállapításra, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A Társaság csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás megtagadása esetén a Társaság írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Társaság tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. A Társaság az adatok jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Ajánlása alapján javasolt, hogy elsődlegesen az ügyfél az adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával elsőként közvetlenül az adatkezelőt (jelen esetben: a Társaság) keresse meg. Az ügyfél a panaszát a Társaságr e-mail vagy postai levelezési címén jelentheti be. Bírósághoz fordulás joga: Az Érintett a jogainak megsértése esetén – a döntés közlésétől, illetve ha a Társaság az Infotv.-ben előírt határidőt elmulasztja, akkor a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül – az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06-1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://www.naih.hu   Adatvédelmi kapcsolattartó: Pribélyi Péter Postai úton: 1141 Budapest, Kalocsai u. 61. Telefonon: +36 20 33 33 948 E-mailben: peter@aquawallgym.com A jelen tájékoztatót Peter’s Aquafitt Kft. a honlapján tette közzé (www.aquawallgym.com). A Társaság a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosíthatja. A mindenkor aktuális tájékoztató a Társaság honlapján érhető el. Dátum: Budapest, 2018. május 25.